Trgovina djecom i najgori oblici dječjeg rada


Konsultanti na dizajnu istraživanja; Statistička analiza; Ad-hoc terenske ankete; Fokus grupe; Intervjui ključnih izvora; Revizija literature. Fokus na Romima i djeci žrtvama trgovine

Download (PDF, 1010KB)

Download (PDF, 1010KB)