Participativno omladinsko istraživanje o prevenciji narkomanije


Obučeni mladi volonteri iz čitave BiH da povode fokus grupe sa relevantnim interesnim grupama o nizu tema koje se odnose na narkomaniju među mladima. Rezultati ovog istraživanja su upotrijebljeni za dizajniranje seta intervencija koje koriste tehniku socidrame.