Istraživački projekat Privatne instrukcije: Pronalaženje mogućih rješenja


“Fenomen privatnog poučavanja” dio je međunarodnog komparativnog istraživanja koje je provedeno zajedno sa Mrežom Centara za Obrazovne politike (NEPC), a koje je podržao Education Support Program Institute. Istraživanje je provedeno u šest zemalja – BiH, Hrvatskoj, Estoniji, Azerbejdžanu, Gruziji i Mongoliji i predstavlja jedan vid nastavka prethodnog istraživačkog projekta o privatnim instrukcijama koji je proveden u 2005/2006 godini „Monitoring privatnih instrukcija“.
Sa ciljem da se ode dalje od kvantitativnih podataka prikupljenih istraživanjem iz 2005. godine, primjenjen je kvalitativni pristup kako bi se istražile perspektive kreatora i učesnika obrazovnog sistema o pojavi privatnog podučavanja i kako bi se zajednički donijele preporuke za kreiranje politika koje bi regulisale ovu pojavu u obrazovanju.
Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu predstavlja nalaze o uzrocima i posljedicama privatnog podučavanja, kao i prijedloge i preporuke za regulisanje privatnih instrukcija u BiH.
Nalazi istraživanja mogu poslužiti kreatorima obrazovnih politika u BiH pri zalaganju u nastojanjima da obrazovni sistem bude što pravedniji za sve učenike.

Download (PDF, 451KB)

Download (PDF, 451KB)