Midterm evaluacija projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”


Sprovođenje midterm evaluacije projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”, nakon prve godine implementacije projekta. Svrha evaluacijskog procesa je bila ustanoviti efikasnost sprovedenih akcija u prvoj godini implementacije projekta, sa posebnim osvrtom na identifikaciju poteškoća i otežavajućih faktora koji koče ili mogu da koče i otežavaju realizaciju planiranih aktivnosti. Shodno tome, drugi cilj evaluacije je ponuditi moguća rješenja za prevazilaženje identificiranih poteškoća, kako bi se efekti projektnih aktivnosti i akcija održali ili unaprijedili.