Evaluacija UN WOMEN kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2011: Mladi kažu NE nasilju”


Provedena je evaluacija online medijske kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (GBV 2011)” kao dio međunarodne kampanja koja se odvijala od 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama; VAWG) do 10. desembra 2011. (Međunarodni dan ljudskih prava). Evaluacija je odgovorila na nekoliko istraživačkih pitanja: 1. Recepcija – čemu je učila kampanja? 2. Je li kampanja imala efekata na … a) stavove i znanja o nasilju nad ženama i djevojčicama, a osobito na mlade ljude koji su redovno pratili kampanju b) mlade autore koji su dali svoje učešće u kampanji 3. Idetificarli područja unaprjeđenja kampanje i definirali preporuke za buduće kampanje 4. Procjena distribuiranosti kampanje