Obrazovanje za održivi razvoj na zapadnom Balkanu – unaprijeđenje kapaciteta škole.


Priprema i sprovođenje dvije obuke za pisanje projekata u trajanju od po dva dana primjenjujući pristup logičke matrice i najbolje prakse pripreme projekta za finansiranje iz eksternih fondova. Pored navedenog proMENTE je pružao stručne komentare na osam nacrta projekata.