Anketno istraživanje o predodžbama, stavovima i mišljenjima radnika medicinskih i socijalnih službi u vezi s pitanjima i žrtvama rodno zasnovanog nasilja i seksualnog nasilja tokom ratnog sukoba


Svrha ovog istraživanja je poduprijeti razvoj, osnivanje i pilotiranje referalnih mehanizama za žrtve seksualnog nasilja tokom ratnih sukoba u dvije odabrane lokacije (Goražde i Bihać).