Category Archives: 2008

Istraživački projekat Podijeljeno obrazovanje, podijeljeni građani?


Studija, koju provodi Mreža centara za obrazovane politike (NEPC) u 8 zemalja u Srednjoj i Istočnoj Evropi, na Balkanu i u Centralnoj Aziji imala je za cilj da procjeni utjecaj koji ima praksa odvojenog školstva na civilnu kulturu učenika koji pripadaju različitim etničkim / jezičnim grupama, uspoređujući njihove stavove prema brojnim pitanjima koja su obično uključena u koncept demokratskog građanstva (npr. pravo građana da učestvuju u procesima politike i upravljanja, pravo na protest, jednakost spolova, jednakosti između građana različitih etničkih grupa). Drugi problem kojim se studija bavi je mogućnost prevladavanja tendencije segregacije u nacionalnim obrazovnim sistemima zemalja koje su pokrivene ovom studijom.
Istraživanje je provedeno tokom 2008. i 2009. godine u tri faze: preliminarna analiza državnih politika i praksi vezanih za podijeljene škole za etničke/jezičke manjine, intervjui sa zakonodavcima i fokus grupe sa učenicima i nastavnicima te reprezentativno istraživanje stavova učenika i nastavnika putem upitnika.

Download (PDF, 469KB)

Download (PDF, 469KB)

Download (PDF, 787KB)

Viđenja direktora škola o roditeljskom učešću u obrazovanju


Regionalno istraživanje reprezentativnih uzoraka u osam zemalja na 2000 školskih direktora u Jugoistočnoj Europi, čemu su prethodile fokus grupe. proMENTE je sudjelovali kao tim za BiH i naš direktor je bio član regionalnog istraživačkog tima. Istraživanje finansirano od strane Instituta otvoreno društvo.

Download (PDF, 2.73MB)

Download (PDF, 2.73MB)

Download (PDF, 140KB)

Download (PDF, 803KB)

Nezavisno ocjenjivanje projekta: Saradnja različitih kultura u obrazovanju – put u Evropu


1. U kojoj mjeri je projekt imao uticaj na multi-etničko međusobno učešće i etničku trpeljivost među omladinom iz različitih etničkih skupina u Bujanovcu? 2. U kojoj mjeri i kako su lokalna zajednica i svi lokalni glavni učesnici pojedinačno (nastavnici, roditelji, omladina, lokalna vlada, lokalni mediji, lokalne ustanove) bili uključeni u aktivnosti projekta i u procese odlučivanja? 2. U kojoj mjeri su van-školske aktivnosti doprinijele poboljšanju vještina i znanja učenika i nastavnika?

Eksterna evaluacija projekta “Inkluzivno obrazovanje”


Projekt je bio usmjeren na pružanje podrške obrazovnim institucijama u provedbi inkluzivnog obrazovnog u BiH. Podrška se ogledala u pružanju obuke za lokalne trenere koji su zatim bili uključeni u programe obuke za nastavnike nižih razreda.proMENTE JE osmislio i proveo kvantitativna i kvalitativna evaluacija treninga za nastavnike za inkluzivno obrazovanje – intervju i i upitnici sa nastavnicima, trenerima i drugim interesnim grupama.