Category Archives: #Caritas Biskupske Konferencije B&H

Finalna evaluacija projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”


Sprovođenje finalne evaluacije projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”, nakon druge godine implementacije projekta. Svrha evaluacijskog procesa je bila ustanoviti efikasnost sprovedenih akcija u prvoj i drugoj godini implementacije projekta, sa posebnim osvrtom na identifikaciju poteškoća i otežavajućih faktora koji su otežavali realizaciju planiranih aktivnosti. Shodno tome, drugi cilj evaluacije je bio ponuditi moguća rješenja za prevazilaženje identificiranih poteškoća, kako bi se efekti projektnih aktivnosti i akcija održali ili unaprijedili u narednim fazama projekta.

Midterm evaluacija projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”


Sprovođenje midterm evaluacije projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”, nakon prve godine implementacije projekta. Svrha evaluacijskog procesa je bila ustanoviti efikasnost sprovedenih akcija u prvoj godini implementacije projekta, sa posebnim osvrtom na identifikaciju poteškoća i otežavajućih faktora koji koče ili mogu da koče i otežavaju realizaciju planiranih aktivnosti. Shodno tome, drugi cilj evaluacije je ponuditi moguća rješenja za prevazilaženje identificiranih poteškoća, kako bi se efekti projektnih aktivnosti i akcija održali ili unaprijedili.

Istraživanje o potrebama pokretanja Škole za socijalna zanimanja


Trenutni pregled obrazovnog sektora u području strukovnog obrazovanja i sektora obrazovanja i osposobljavanja odraslih u BiH s naglaskom na zakonske propise i rješenja u ta dva područja uz uvažavanje svih zakonskih ograničenja. Zadaci:
– Izvršiti procjenu među zainteresiranim stranama na najmanje dva mjesta u BiH (resorna ministarstva, Agencije za strukovno obrazovanje odjela za obrazovanje, strukovne škole, agencije za zapošljavanje, domovima za stare osobe, itd …) oko potrebe pokretanja škole za socijalna zanimanja
– Dati preporuke na temelju nalaza procjene u skladu sa zakonskim normama za pripremne faze projekta prilagođenu dobi korisnia, prethodnom obrazovanju i potrebama tržišta rada.
– Prezentacija svih rezultata istraživanja