Category Archives: #Catholic Relief Services (CRS) B&H

Razvijanje sistema monitoringa aktivnosti u okviru projekta Održive intervencije u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini SUSTAIN


SUSTAIN projekat proveden je sa ciljem da se nastavi i unaprijedi rad Ureda državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije i njihovih lokalnih partnerskih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima i institucijama za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.
Ciljevi projekta odnosili su se na:
1: Održivi mehanizmi osiguravaju prevenciju trgovine ljudima kroz edukaciju
2: Kvaliteta usluga za pomoć žrtvama je poboljšana
3: Monitoring i evaluacija
proMENTE je, zajedno sa Uredom državnog koordinatora, bio uključen u proces razvijanja sistema za monitoring aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima koje se provode na regionalnoj i državnoj razini. Glavni zadaci su uključivali definiranje kriterija i indikatora, metoda prikupljanja podataka i protokola za praćenje koji će služiti kao alat za prikupljanje podataka za monitoring timove.