Category Archives: #Fondacija za razvoj zajednica “Mozaik”

Online istraživanje o filantropiji u B&H

http://promente.org/filantropija/index.html
proMENTE je proveo online kvantitativno istraživanje o individualnoj i korporativnoj filantropiji u Bosni i Hercegovini. proMENTE je kombinirao Facebook i on-line upitnik kao alate za prikupljanje podataka od više od 2000 ispitanika. Puni statistički izvještaj dostupan je na http://www.promente.org/filantropija

Završna evaluacija projekta “Inkluzivni centri u zajednicama”


Projekat “Transformacija Dnevnih centara za osobe sa posebnim potrebama kroz učešće u zajednici” realiziran je u pet zajednica u BiH u periodu od 2011. do 2013. godine sa ciljem promoviranja ravnopravnosti svake osobe kroz pružanje podrške centrima za osobe sa posebnim potrebama kako bi postali održivi inkluzivni centri, otvoreni za sve članove zajednice.
Ovaj izvještaj predstavlja rezultate finalne evaluacije projekta koji su nastali na osnovu analize prikupljenih kvalitativnih i kvantitativnih podataka te usporedbe sa rezultatima početne procjene projekta.
Izvještaj je struktuiran tako da prati tri glavne oblasti promjena nastalih kao produkt realiziranih projektnih aktivnosti; Jačanje organizacijskih kapaciteta Centara, Unapređenje otvorenosti i inkluzivnosti Centara i Unapređenje održivosti Centara kroz uvođenje aktivnosti pomoću kojih se stiče prihod.

Eksterna srednjoročna i finalna evaluacija projekta Fondacije Mozaik ‘Izgradimo bolju budućnost zajedno – Omladinske banke B&H 2012-2014″


Glavni cilj projektnih aktivnosti je da se utiče na proces rješavanja i transformacije sukoba između mladih ljudi unutar 31 etnički mješovite zajednice u BiH. Specifični cilj ovog projekta je povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja u ruralnim područjima kroz projekte grant sredstava koje iniciraju i vode mlade ljude.

Primarna svrha evaluacije je bila stekne nezavisnu procjenu projektnih aktivnosti, rezultata i primijenjene metodologije programa, te da definiše naučene lekcije i mogućnosti za održivi nastavak projekta. Eksterna evaluacija se sastojala od tri komponente: snimanje početnog stanja (2012. godina), srednjoročne evaluacije (2013. godina) te finalna evaluacija (analize relevantnih programa dokumentacije i razgovora sa učesnicima i realizatora programa iz svih 31 opštine)
Proces evaluacije je provođen od 2012. do 2014, i realizovan je korištenjem pre i post test upitnika, fokus grupa i intervjua i analizom relevantne dokumentacije.

Eksterna evaluacija projekta Fondacije Mozaik ‘Izgradimo bolju budućnost zajedno – Omladinske banke B&H 2010-2012″


Glavni cilj projekta je da utječe na proces razrješavanja i transformacije konflikta među mladima iz i unutar 10 etnički mješovitih zajednica u BiH. Specifični cilj projekta je povećanje učešća mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi. Osnovna svrha evaluacije bila je da se dobije nezavisna procjena projektnih aktivnosti, rezultata i primijenjene metodologije te da se definišu naučene lekcije i potencijali za održiv nastavak projekata. Izvještaj eksterne evaluacije čine tri komponente: nalazi eksterne evaluacije (analiza relevantne programske dokumentacije i razgovor sa učesnicima i realizatorima programa iz svih 10 programskih općina/opština), dvije studije slučaja (opštine Zavidovići i Novi Grad) i analiza rezultata finalnog istraživanja (pre-post analiza podataka prikupljeni upitnicima). Evaluacijski proces je realizovan od oktobra 2011. do januara 2012.godine u 10 opština u kojima se realizuje program Omladinska banka. Odabran je prigodan uzorak od ukupno 90 ispitanika.

Procjena početnog stanja za projekat Inkluzivni centri u zajednicama


Početna procjena stanja realizirana je u sklopu projekta “Inkluzivni centri u zajednicama”. Procjena je provedena u pet odabranih projektnih zajednica (Bugojno, Gacko, Nevesinje, Pale i Novi Travnik) u kojima postoje centri za djecu sa posebnim potrebama. Proces evaluacije je uključivao desk istraživanje, primjenu metode Outcome Mapping, provođenje intervjua, fokus grupa i primjenu upitnika za učesnike u projektu. Cilj početne procjene bio je ocijeniti kapacitete centara i njihovu otvorenost za sve članove lokalne zajednice.

Početna procjena za projekat Osnaživanje zajednice za inkluziju osoba sa posebnim potrebama


Projekat je usmjeren na povećanje uključenosti djece sa teškoćama u razvoju u formalni sistem obrazovanja kroz jačanje i osnaživanje 10 lokalnih zajednica za zajedničko rješavanje prepreka za uključivanje djece s teškoćama u razvoju.
U evaluacijskom izvještaju prikazani su rezultati procjene početnog stanja na početku rada Mozaika sa ciljanim grupama; 10 lokalnih zajednica koje su odabrane za postizanje ciljeva koje je Mozaik definisao.
Početna procjena uključivala je primjenu evaluacijske metode bazirane na metodi Outcome Mapping koja uključuje prikupljanje podataka iz više izvora (stakeholderi iz različitih oblasti života I rada u lokalnoj zajednici) koristeći različite metode I tehnike (grupni intervjui/fokus grupe i upitnici) kako bi se na osnovu rezultata mogao ocijeniti napredak u radu.
Učesnici u evaluaciji bili su članovi radnih grupa koji su nosioci projekta u svojim lokalnim zajednicama.