Category Archives: #Network of Education Policy Centres (NEPC)

Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u Jugoistočnoj Evropi – Komponenta I “Podrška pilot školama za provođenje inkluzivnih politika i praksi”

http://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education
“Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju ” je regionalni projekt za jugoistočnu Europu.
Glavni cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i socijalnu koheziju u regiji promicanjem inkluzivnog obrazovanja i osposobljavanja .
Kako bi se povećalo razumijevanje prednosti inkluzivnog obrazovanja, glavne projektne aktivnosti bile su usmjerene na 49 pilot škole u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.
proMENTE tim je bio uključen u jednu od projektnih komponenti pod nazivom “Potpora pilot školama za provedbu inkluzivnih obrazovnih politika i praksi” što je uključivalo provođenje fokus grupnog istraživanja u svakoj od sedam projektnih škola i zajednica u BiH i pružanje kontinuirane podrške pilot školama u procesu razvijanja projektnih prijedloga, realizaciji, upravljanju projektnim ciklusom i osiguranju kvalitete.

Percepcija sitne korupcije i neetičnih oblika ponašanja u srednjim školama u Hrvatskoj


Projekt “Korupcija u obrazovanju” finansiran od strane Evropske Unije i kofinansiran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, ima za cilj otkrivanje i mapiranje formi i opsega neetičnog ponašanja i koruptivnih praksi u srednjim školama u Hrvatskoj.

Mapiranje aktuelnih politika nastavnika u NEPC regionu


Studija se bavila mapiranjem aktuelnih politika nastavnika u NEPC regionu. SABER-metodologija nastavnika Svjetske banke adaptirana je za potrebe ove studije.
BiH nema kvalifikacijski okvir za profesiju nastavnika niti jasno definisane kompetencije nastavnika. Ne postoji okvir za kurikulum na državnom nivou koji jasno definiše ishode učenje. Evaluacije nastavnika ne provode se na osnovu zajednički utvrđenih standarda kvalitete i nastavnicima nije pruženo dovoljno vodstva, povrratne informacije niti podrške u slučajevima nezadovoljavajuće evaluacije.

Download (PDF, 516KB)

Istraživački projekat Privatne instrukcije: Pronalaženje mogućih rješenja


“Fenomen privatnog poučavanja” dio je međunarodnog komparativnog istraživanja koje je provedeno zajedno sa Mrežom Centara za Obrazovne politike (NEPC), a koje je podržao Education Support Program Institute. Istraživanje je provedeno u šest zemalja – BiH, Hrvatskoj, Estoniji, Azerbejdžanu, Gruziji i Mongoliji i predstavlja jedan vid nastavka prethodnog istraživačkog projekta o privatnim instrukcijama koji je proveden u 2005/2006 godini „Monitoring privatnih instrukcija“.
Sa ciljem da se ode dalje od kvantitativnih podataka prikupljenih istraživanjem iz 2005. godine, primjenjen je kvalitativni pristup kako bi se istražile perspektive kreatora i učesnika obrazovnog sistema o pojavi privatnog podučavanja i kako bi se zajednički donijele preporuke za kreiranje politika koje bi regulisale ovu pojavu u obrazovanju.
Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu predstavlja nalaze o uzrocima i posljedicama privatnog podučavanja, kao i prijedloge i preporuke za regulisanje privatnih instrukcija u BiH.
Nalazi istraživanja mogu poslužiti kreatorima obrazovnih politika u BiH pri zalaganju u nastojanjima da obrazovni sistem bude što pravedniji za sve učenike.

Download (PDF, 451KB)

Download (PDF, 451KB)

Istraživački projekat Podijeljeno obrazovanje, podijeljeni građani?


Studija, koju provodi Mreža centara za obrazovane politike (NEPC) u 8 zemalja u Srednjoj i Istočnoj Evropi, na Balkanu i u Centralnoj Aziji imala je za cilj da procjeni utjecaj koji ima praksa odvojenog školstva na civilnu kulturu učenika koji pripadaju različitim etničkim / jezičnim grupama, uspoređujući njihove stavove prema brojnim pitanjima koja su obično uključena u koncept demokratskog građanstva (npr. pravo građana da učestvuju u procesima politike i upravljanja, pravo na protest, jednakost spolova, jednakosti između građana različitih etničkih grupa). Drugi problem kojim se studija bavi je mogućnost prevladavanja tendencije segregacije u nacionalnim obrazovnim sistemima zemalja koje su pokrivene ovom studijom.
Istraživanje je provedeno tokom 2008. i 2009. godine u tri faze: preliminarna analiza državnih politika i praksi vezanih za podijeljene škole za etničke/jezičke manjine, intervjui sa zakonodavcima i fokus grupe sa učenicima i nastavnicima te reprezentativno istraživanje stavova učenika i nastavnika putem upitnika.

Download (PDF, 469KB)

Download (PDF, 469KB)

Download (PDF, 787KB)