Category Archives: -korupcija

Percepcija sitne korupcije i neetičnih oblika ponašanja u srednjim školama u Hrvatskoj


Projekt “Korupcija u obrazovanju” finansiran od strane Evropske Unije i kofinansiran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, ima za cilj otkrivanje i mapiranje formi i opsega neetičnog ponašanja i koruptivnih praksi u srednjim školama u Hrvatskoj.

Finalna evaluacija projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”


Sprovođenje finalne evaluacije projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”, nakon druge godine implementacije projekta. Svrha evaluacijskog procesa je bila ustanoviti efikasnost sprovedenih akcija u prvoj i drugoj godini implementacije projekta, sa posebnim osvrtom na identifikaciju poteškoća i otežavajućih faktora koji su otežavali realizaciju planiranih aktivnosti. Shodno tome, drugi cilj evaluacije je bio ponuditi moguća rješenja za prevazilaženje identificiranih poteškoća, kako bi se efekti projektnih aktivnosti i akcija održali ili unaprijedili u narednim fazama projekta.

Midterm evaluacija projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”


Sprovođenje midterm evaluacije projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”, nakon prve godine implementacije projekta. Svrha evaluacijskog procesa je bila ustanoviti efikasnost sprovedenih akcija u prvoj godini implementacije projekta, sa posebnim osvrtom na identifikaciju poteškoća i otežavajućih faktora koji koče ili mogu da koče i otežavaju realizaciju planiranih aktivnosti. Shodno tome, drugi cilj evaluacije je ponuditi moguća rješenja za prevazilaženje identificiranih poteškoća, kako bi se efekti projektnih aktivnosti i akcija održali ili unaprijedili.

Istraživački projekat Privatne instrukcije: Pronalaženje mogućih rješenja


“Fenomen privatnog poučavanja” dio je međunarodnog komparativnog istraživanja koje je provedeno zajedno sa Mrežom Centara za Obrazovne politike (NEPC), a koje je podržao Education Support Program Institute. Istraživanje je provedeno u šest zemalja – BiH, Hrvatskoj, Estoniji, Azerbejdžanu, Gruziji i Mongoliji i predstavlja jedan vid nastavka prethodnog istraživačkog projekta o privatnim instrukcijama koji je proveden u 2005/2006 godini „Monitoring privatnih instrukcija“.
Sa ciljem da se ode dalje od kvantitativnih podataka prikupljenih istraživanjem iz 2005. godine, primjenjen je kvalitativni pristup kako bi se istražile perspektive kreatora i učesnika obrazovnog sistema o pojavi privatnog podučavanja i kako bi se zajednički donijele preporuke za kreiranje politika koje bi regulisale ovu pojavu u obrazovanju.
Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu predstavlja nalaze o uzrocima i posljedicama privatnog podučavanja, kao i prijedloge i preporuke za regulisanje privatnih instrukcija u BiH.
Nalazi istraživanja mogu poslužiti kreatorima obrazovnih politika u BiH pri zalaganju u nastojanjima da obrazovni sistem bude što pravedniji za sve učenike.

Download (PDF, 451KB)

Download (PDF, 451KB)

Viđenja direktora škola o roditeljskom učešću u obrazovanju


Regionalno istraživanje reprezentativnih uzoraka u osam zemalja na 2000 školskih direktora u Jugoistočnoj Europi, čemu su prethodile fokus grupe. proMENTE je sudjelovali kao tim za BiH i naš direktor je bio član regionalnog istraživačkog tima. Istraživanje finansirano od strane Instituta otvoreno društvo.

Download (PDF, 2.73MB)

Download (PDF, 2.73MB)

Download (PDF, 140KB)

Download (PDF, 803KB)

Pogledi roditelja o vlastitom učešću u obrazovanju.


Regionalno istraživanje reprezentativnih uzoraka, finansirano od strane Instituta otvoreno društvo, u deset zemalja jugoistočne Europe s dodatnim uzorcima roditelja Roma i predstavnika roditelja u školama, kao i intervjui s direktorima u tim školama. proMENTE je učestvovao kao tim za B&H i naš direktor je vodio regionalni istraživački tim.

Download (PDF, 130KB)

Download (PDF, 130KB)

Download (PDF, 1.81MB)