Category Archives: -rodno zasnovano nasilje

Evaluacija zajedničke kampanje UN agencija u B&H “Muškarci ujedinjeni protiv nasilja nad djevojkama i ženama”


Evaluacija kampanje „Muškarci ujedinjeni protiv nasilja nad ženama“ je imala za cilj da analizira razvoj, prihvaćenost i efekte kampanje. Kroz ovu evaluaciju nastojali smo predstaviti prihvaćenost i mišljenje javnosti o kampanji. Poseban fokus je stavljen na stepen promjene svjesti, znanja i stavova muškaraca i žena koji su redovno pratili kampanju,koji su bili izloženi određenim sadržajima kampanje ili su prisustvovali nekom od javnih događaja kampanje. Dodatno, evaluacija je imala za cilj i da identificira mogućnosti implementiranja budućih aktivnosti i projekata UN agencija unutar Global Unite UN kampanje. Evaluacija je imala za cilj i da da doprinos unaprjeđenju budućih kapmanje koje imaju za cilj sprječavanje rodno zasnovanog nasilja.

Evaluacija projekta Udruženja građana Budućnost “Centar za podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici, Modriča (BiH)”


Evaluacija je provedena sa ciljem procjene dostignuća, uspješnosti u radu i utjecaja koji je Centar za podršku ženama i djeci ostvario u periodu od 2010. do 2012. godine, uzimajući u obzir uvriježene kriterijume zaštite dostojanstva i ljudskih prava, posebno prava žena i djece.
Osnovni model procesa evaluacije uključivao je desk istraživanje (analize relevantne programske dokumentacije i analize kvalitativnih podataka prikupljenih iz relevantnih izvora) i metode polustrukturiranih individualnih i grupnih intervjua sa ključnim učesnicima i partnerima projekta. Evaluacija je provedena u julu i avgustu 2012. godine u opštinama Modriča, Derventa i Banja Luka. Iz navedenih opština odabran je prigodan uzorak od ukupno 23 ispitanika.
Rezultati evaluacije pokazuju da su aktivnosti koje provodi UG Budućnost Modriča, kao što je pružanje adekvatne skrbi za žrtve obiteljskog nasilja , razvoj međusektorske suradnje i pristupa u radu, kao i podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja u porodici, relevantni za ostvarivanje ciljeva projekta.

Finalna evaluacija projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”


Sprovođenje finalne evaluacije projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”, nakon druge godine implementacije projekta. Svrha evaluacijskog procesa je bila ustanoviti efikasnost sprovedenih akcija u prvoj i drugoj godini implementacije projekta, sa posebnim osvrtom na identifikaciju poteškoća i otežavajućih faktora koji su otežavali realizaciju planiranih aktivnosti. Shodno tome, drugi cilj evaluacije je bio ponuditi moguća rješenja za prevazilaženje identificiranih poteškoća, kako bi se efekti projektnih aktivnosti i akcija održali ili unaprijedili u narednim fazama projekta.

Evaluacija UN WOMEN kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2011: Mladi kažu NE nasilju”


Provedena je evaluacija online medijske kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (GBV 2011)” kao dio međunarodne kampanja koja se odvijala od 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama; VAWG) do 10. desembra 2011. (Međunarodni dan ljudskih prava). Evaluacija je odgovorila na nekoliko istraživačkih pitanja: 1. Recepcija – čemu je učila kampanja? 2. Je li kampanja imala efekata na … a) stavove i znanja o nasilju nad ženama i djevojčicama, a osobito na mlade ljude koji su redovno pratili kampanju b) mlade autore koji su dali svoje učešće u kampanji 3. Idetificarli područja unaprjeđenja kampanje i definirali preporuke za buduće kampanje 4. Procjena distribuiranosti kampanje

Istraživanje o unutrašnjoj trgovini ljudima u Bosni i Herzegovini


Dizajn i provođenje istraživanja i izrada izvještaja koji uključuje preporuke za daljnje akcije državnih tijela zaduženih za koordinaciju borbe protiv trgovine ljudima.
Glavna istraživačka pitanja odnosila su se na okolnosti i faktore ulaska u svijet trgovine ljudima, profile žrtava, načine vrbovanja, program podrške koji se nudi i način procesuiranja slučajeva.
Pri provođenju istraživanja primjenjene su kvalitativne metode; dubinski intervju sa žrtvama i strukturirani intervjui sa osobama koje rade na slučajevima žrtava trgovine ljudima (socijalni radnici, tužioci, policija, psiholozi, uposlenici sigurnih kuća). Svi intervjui su provedeni u skladu sa istraživačkim protokolom koji je bio adaptiran u zavisnosti od vrste intervjua i konteksta.