Category Archives: -rodna ravnopravnost

Evaluacija zajedničke kampanje UN agencija u B&H “Muškarci ujedinjeni protiv nasilja nad djevojkama i ženama”


Evaluacija kampanje „Muškarci ujedinjeni protiv nasilja nad ženama“ je imala za cilj da analizira razvoj, prihvaćenost i efekte kampanje. Kroz ovu evaluaciju nastojali smo predstaviti prihvaćenost i mišljenje javnosti o kampanji. Poseban fokus je stavljen na stepen promjene svjesti, znanja i stavova muškaraca i žena koji su redovno pratili kampanju,koji su bili izloženi određenim sadržajima kampanje ili su prisustvovali nekom od javnih događaja kampanje. Dodatno, evaluacija je imala za cilj i da identificira mogućnosti implementiranja budućih aktivnosti i projekata UN agencija unutar Global Unite UN kampanje. Evaluacija je imala za cilj i da da doprinos unaprjeđenju budućih kapmanje koje imaju za cilj sprječavanje rodno zasnovanog nasilja.

Analiza stanja rodne ravnopravnosti u Federaciji BiH 2010 – 2012


Istraživanje o stanju ravnopravnosti spolova provedeno je sa ciljem: procjene stanja rodne ravnopravnosti spolova i učešća žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 2010. do 2012. godine; procjene u kojoj mjeri uspostavljeni mehanizmi i politike doprinose ostvarivanju državnih i entitetskih politika i ciljeva u oblasti rodne ravnopravnosti; ocjene političkih, institucionalnih i organizacijskih kapaciteta entitetskih/kantonalnih/općinskih i nevladinih aktera za doprinos unapređenju rodne ravnopravnosti i modaliteta saradnje i koordinacije među njima.
Izvještaj o rezultatima analize sastoji se od tri poglavlje te zaključaka i preporuka. Prvo poglavlje sadrži opći kontekst sa pregledom pravnog i institucionalnog okvira za rodnu ravnopravnost, izvršni sažetak i pregled metodologije istraživanja. Drugo poglavlje sadrži rezultate analize primjene načela rodne ravnopravnosti u FBiH, ocjenjivane kroz prioritetne oblasti – javni život i odlučivanje, rad i zapošljavanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, obrazovanje, sport i kultura. U trećem poglavlju razmatraju se postojeći modeli saradnje između gender institucionalnih mehanizama u Federaciji BiH, kao i gender institucionalnih mehanizama i nevladinog sektora u svrhu praćenja i izvještavanja o napretku u pogledu ostvarivanja ciljeva rodne ravnopravnosti.
Za provođenje istraživanja korištene su kvalitativne i kvantitativne metode za analizu prikupljenih podataka. Na osnovu definiranih pitanja kreirani su kriteriji i smjernice za prikupljanje statističkih podataka, te mape za kvalitativnu analizu podataka, kao i odgovarajuće baze za prikupljanje i razvrstavanje statističkih podataka.
Istraživanje je provedeno u periodu januar 2013. – oktobar 2014. godine.

Eksterna srednjoročna i finalna evaluacija projekta Fondacije Mozaik ‘Izgradimo bolju budućnost zajedno – Omladinske banke B&H 2012-2014″


Glavni cilj projektnih aktivnosti je da se utiče na proces rješavanja i transformacije sukoba između mladih ljudi unutar 31 etnički mješovite zajednice u BiH. Specifični cilj ovog projekta je povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja u ruralnim područjima kroz projekte grant sredstava koje iniciraju i vode mlade ljude.

Primarna svrha evaluacije je bila stekne nezavisnu procjenu projektnih aktivnosti, rezultata i primijenjene metodologije programa, te da definiše naučene lekcije i mogućnosti za održivi nastavak projekta. Eksterna evaluacija se sastojala od tri komponente: snimanje početnog stanja (2012. godina), srednjoročne evaluacije (2013. godina) te finalna evaluacija (analize relevantnih programa dokumentacije i razgovora sa učesnicima i realizatora programa iz svih 31 opštine)
Proces evaluacije je provođen od 2012. do 2014, i realizovan je korištenjem pre i post test upitnika, fokus grupa i intervjua i analizom relevantne dokumentacije.

Finalna evaluacija projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”


Sprovođenje finalne evaluacije projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V”, nakon druge godine implementacije projekta. Svrha evaluacijskog procesa je bila ustanoviti efikasnost sprovedenih akcija u prvoj i drugoj godini implementacije projekta, sa posebnim osvrtom na identifikaciju poteškoća i otežavajućih faktora koji su otežavali realizaciju planiranih aktivnosti. Shodno tome, drugi cilj evaluacije je bio ponuditi moguća rješenja za prevazilaženje identificiranih poteškoća, kako bi se efekti projektnih aktivnosti i akcija održali ili unaprijedili u narednim fazama projekta.

Evaluacija UN WOMEN kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2011: Mladi kažu NE nasilju”


Provedena je evaluacija online medijske kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (GBV 2011)” kao dio međunarodne kampanja koja se odvijala od 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama; VAWG) do 10. desembra 2011. (Međunarodni dan ljudskih prava). Evaluacija je odgovorila na nekoliko istraživačkih pitanja: 1. Recepcija – čemu je učila kampanja? 2. Je li kampanja imala efekata na … a) stavove i znanja o nasilju nad ženama i djevojčicama, a osobito na mlade ljude koji su redovno pratili kampanju b) mlade autore koji su dali svoje učešće u kampanji 3. Idetificarli područja unaprjeđenja kampanje i definirali preporuke za buduće kampanje 4. Procjena distribuiranosti kampanje

Srednjoročna evaluacija FIGAP programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana ) u B&H


Srednjoročna evaluacija FIGAP programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana ) u B&H finansirana je od strane Švedske ambasade /(SIDA), Austrijske razvojne agencije/Ambasade Austrije u Sarajevu, i Švicarske agencije za razvoj i saradnju/Ambasada Švicarske u Sarajevu. FIGAP Program je pokušao kreirati okvir za gender institucionalne mehanizme u cilju pospješivanja efikasne implementacije Gender akcionog plana (GAP). Evaluacijom je izvršen pregled napretka u cilju postizanja pogramskih ciljeva i jačanja gender institucionalnih mehanizama; partnerskih institucija i organizacijskih kapaciteta za izvedbu GAP-a; na koji način aktivnosti individua doprinose postizanju generalnih ciljeva FIGAP programa – kako bi gender akcioni mehanizmi bili funkcionalni na svim nivoima, što dovodi do napretka kada je u pitanju gender ravnopravnost u BiH. Midterm evaluacija provedena je u septembru i oktobru 2011. Polustruktuirani intervju urađeni su sa 37 učesnika koji su činili progodni uzorak za istraživanje.

Download (PDF, 400KB)

Eksterna evaluacija projekta Fondacije Mozaik ‘Izgradimo bolju budućnost zajedno – Omladinske banke B&H 2010-2012″


Glavni cilj projekta je da utječe na proces razrješavanja i transformacije konflikta među mladima iz i unutar 10 etnički mješovitih zajednica u BiH. Specifični cilj projekta je povećanje učešća mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi. Osnovna svrha evaluacije bila je da se dobije nezavisna procjena projektnih aktivnosti, rezultata i primijenjene metodologije te da se definišu naučene lekcije i potencijali za održiv nastavak projekata. Izvještaj eksterne evaluacije čine tri komponente: nalazi eksterne evaluacije (analiza relevantne programske dokumentacije i razgovor sa učesnicima i realizatorima programa iz svih 10 programskih općina/opština), dvije studije slučaja (opštine Zavidovići i Novi Grad) i analiza rezultata finalnog istraživanja (pre-post analiza podataka prikupljeni upitnicima). Evaluacijski proces je realizovan od oktobra 2011. do januara 2012.godine u 10 opština u kojima se realizuje program Omladinska banka. Odabran je prigodan uzorak od ukupno 90 ispitanika.

Početna procjena programa “Žene, mirotvorstvo i pomirenje u BiH”


Početna procjena provedena je u sklopu programa “Žene, mirotvorstvo i pomirenje u BiH” koji je implementirala TPO fondacija. Glavni ciljevi početne procjene bili su utvrditi postojeću razinu svijesti, znanja i stavova u 15 odabranih zajednice u BiH o ženama mirotvorkama i njihovoj ulozi u procesu pomirenja. Istraživanje je provedeno u periodu juli – septembar 2011. godine.

Pre-post evaluacija projekta “Jačanje mladih liderki”


Pre-post evaluacijski proces treninga održanih u sklopu projekta. Projekat ima fokus na jačanju mladih žena iz nerazvijenih zajednica u BiH, a s ciljem da im se pruži pomoć u razvijanju zagovaračkih, voditeljskih i organizacijskih sposobnosti kako bi razvile dijalog sa predstavnicima vlasti, i kako bi ojačale i postale aktivni igrači u razvoju demokratskog društva. Dugoročna izgradnja kapaciteta se planira postići kroz treninge organizovane u osam modula i metodologijom “učenjem kroz rad” za 180 mladih djevojaka u 12 opština u BiH.