Category Archives: -ljudska prava

Srednjoročna evaluacija FIGAP programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana ) u B&H


Srednjoročna evaluacija FIGAP programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana ) u B&H finansirana je od strane Švedske ambasade /(SIDA), Austrijske razvojne agencije/Ambasade Austrije u Sarajevu, i Švicarske agencije za razvoj i saradnju/Ambasada Švicarske u Sarajevu. FIGAP Program je pokušao kreirati okvir za gender institucionalne mehanizme u cilju pospješivanja efikasne implementacije Gender akcionog plana (GAP). Evaluacijom je izvršen pregled napretka u cilju postizanja pogramskih ciljeva i jačanja gender institucionalnih mehanizama; partnerskih institucija i organizacijskih kapaciteta za izvedbu GAP-a; na koji način aktivnosti individua doprinose postizanju generalnih ciljeva FIGAP programa – kako bi gender akcioni mehanizmi bili funkcionalni na svim nivoima, što dovodi do napretka kada je u pitanju gender ravnopravnost u BiH. Midterm evaluacija provedena je u septembru i oktobru 2011. Polustruktuirani intervju urađeni su sa 37 učesnika koji su činili progodni uzorak za istraživanje.

Download (PDF, 400KB)

Evaluacija projekta “Prevencija nasilja koje uključuje djecu i promocija poštovanja različitosti u BiH kroz obrazovni sistem”


Sprovođenje evaluacije projekta “Prevencija nasilja koje uključuje djecu i promocija poštovanja različitosti u BiH kroz obrazovni sistem” koristeći se kvalitativnim i kvantativnim metodama i tehnikama poput struktuiranih i polustruktuiranih individualnih i grupnih intervjua, fokus grupa, upitnika i analize dokumentacije.

Finalna evaluacija projekta MIDWAY – Uključivanje u obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom


Eksterna evaluacija provedena je na kraju projekta koji je za cilj imao pružanje više mogućnosti za učinkovito zapošljavanje osoba s invaliditetom i učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u inkluzivnom obrazovanju. Evaluacija je provedena u četiri projektne zajednice u Srbiji primjenom kvalitativnih i kvantitativnih metoda – upitnici, intervjui, fokus grupe i metoda Najznačajnijih promjena.

Pre-post evaluacija projekta “Jačanje mladih liderki”


Pre-post evaluacijski proces treninga održanih u sklopu projekta. Projekat ima fokus na jačanju mladih žena iz nerazvijenih zajednica u BiH, a s ciljem da im se pruži pomoć u razvijanju zagovaračkih, voditeljskih i organizacijskih sposobnosti kako bi razvile dijalog sa predstavnicima vlasti, i kako bi ojačale i postale aktivni igrači u razvoju demokratskog društva. Dugoročna izgradnja kapaciteta se planira postići kroz treninge organizovane u osam modula i metodologijom “učenjem kroz rad” za 180 mladih djevojaka u 12 opština u BiH.

Istraživanje o potrebama pokretanja Škole za socijalna zanimanja


Trenutni pregled obrazovnog sektora u području strukovnog obrazovanja i sektora obrazovanja i osposobljavanja odraslih u BiH s naglaskom na zakonske propise i rješenja u ta dva područja uz uvažavanje svih zakonskih ograničenja. Zadaci:
– Izvršiti procjenu među zainteresiranim stranama na najmanje dva mjesta u BiH (resorna ministarstva, Agencije za strukovno obrazovanje odjela za obrazovanje, strukovne škole, agencije za zapošljavanje, domovima za stare osobe, itd …) oko potrebe pokretanja škole za socijalna zanimanja
– Dati preporuke na temelju nalaza procjene u skladu sa zakonskim normama za pripremne faze projekta prilagođenu dobi korisnia, prethodnom obrazovanju i potrebama tržišta rada.
– Prezentacija svih rezultata istraživanja