Category Archives: -internacionalni

Procjena potreba financiranja omladinskih NVO na Zapadnom Balkanu


Od 1998. godine SHL financijski podržava projekte koji se bave unapređenjem položaja djece i mladih u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunija i Srbija) . U proteklih deset godina došlo je do različitih društvenih promjena koje su se odrazile i na nevladin sektor u zemljama Zapadnog Balkana. Zbog toga je SHL prepoznao potrebu za (re)definisanjem programa financiranja za djecu i mlade u području obrazovanja, socijalne uključenosti, volonterizma i pomirenja, što je ujedno i bio glavni cilj ove procjene. Istovremeno SHL, kao donator, je želio da preispita svoj položaj, način na koji ih organizacije percipiraju, da vidi koje su njihove prednosti i slabosti te koja područja rada bi trebali unaprijediti. proMENTE je proveo online istraživanje u kojem su učestvovale nevladine organizacije iz Zapadnog Balkana koje se bave pitanjima djece i mladih.

Finalna evaluacija projekta MIDWAY – Uključivanje u obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom


Eksterna evaluacija provedena je na kraju projekta koji je za cilj imao pružanje više mogućnosti za učinkovito zapošljavanje osoba s invaliditetom i učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u inkluzivnom obrazovanju. Evaluacija je provedena u četiri projektne zajednice u Srbiji primjenom kvalitativnih i kvantitativnih metoda – upitnici, intervjui, fokus grupe i metoda Najznačajnijih promjena.

Procjena stanja i potreba škola i Procjena strateškog planiranja lokalnog održivog razvoja i praksi u okviru projekta Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu


Konsultanstski angažman koji je uključivao posjete školama i općinskim uredima, prikupljanje podataka, pregled i analizu sekundarnih podataka i pisanje izvještaja za BiH za potrebe izrade studije Procjena stanja i potreba škola i Procjena strateškog planiranja lokalnog održivog razvoja i praksi u slivu rijeke Drine koja je nastala kao dio projekta “Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu” koji se provodio u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Download (PDF, 114KB)

Download (PDF, 114KB)

Istraživački projekat Privatne instrukcije: Pronalaženje mogućih rješenja


“Fenomen privatnog poučavanja” dio je međunarodnog komparativnog istraživanja koje je provedeno zajedno sa Mrežom Centara za Obrazovne politike (NEPC), a koje je podržao Education Support Program Institute. Istraživanje je provedeno u šest zemalja – BiH, Hrvatskoj, Estoniji, Azerbejdžanu, Gruziji i Mongoliji i predstavlja jedan vid nastavka prethodnog istraživačkog projekta o privatnim instrukcijama koji je proveden u 2005/2006 godini „Monitoring privatnih instrukcija“.
Sa ciljem da se ode dalje od kvantitativnih podataka prikupljenih istraživanjem iz 2005. godine, primjenjen je kvalitativni pristup kako bi se istražile perspektive kreatora i učesnika obrazovnog sistema o pojavi privatnog podučavanja i kako bi se zajednički donijele preporuke za kreiranje politika koje bi regulisale ovu pojavu u obrazovanju.
Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu predstavlja nalaze o uzrocima i posljedicama privatnog podučavanja, kao i prijedloge i preporuke za regulisanje privatnih instrukcija u BiH.
Nalazi istraživanja mogu poslužiti kreatorima obrazovnih politika u BiH pri zalaganju u nastojanjima da obrazovni sistem bude što pravedniji za sve učenike.

Download (PDF, 451KB)

Download (PDF, 451KB)

Istraživanje o unutrašnjoj trgovini ljudima u Bosni i Herzegovini


Dizajn i provođenje istraživanja i izrada izvještaja koji uključuje preporuke za daljnje akcije državnih tijela zaduženih za koordinaciju borbe protiv trgovine ljudima.
Glavna istraživačka pitanja odnosila su se na okolnosti i faktore ulaska u svijet trgovine ljudima, profile žrtava, načine vrbovanja, program podrške koji se nudi i način procesuiranja slučajeva.
Pri provođenju istraživanja primjenjene su kvalitativne metode; dubinski intervju sa žrtvama i strukturirani intervjui sa osobama koje rade na slučajevima žrtava trgovine ljudima (socijalni radnici, tužioci, policija, psiholozi, uposlenici sigurnih kuća). Svi intervjui su provedeni u skladu sa istraživačkim protokolom koji je bio adaptiran u zavisnosti od vrste intervjua i konteksta.