Category Archives: -više država

Procjena utjecaja Save The Children projekta “Prevencija eksploatacije djece u Jugoistočnoj Evropi”


Analiza evaluira utjecaj projekta ‘Prevencija eksploatacije djece u Jugoistočnoj Evropi’, prvenstveno u terminima gradnje kapaciteta i saradnje između ključnih grupa unutar institucija i članova CRONSEE mreže sa kojom organizacija ‘Save the Children’ najčešće sarađuje.

Tehnička podrška Mreži ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope


Tokom pružanja tehničke podrške, proMENTE je blisko sarađivao sa pet institucija ombudsmana (Pokrajinski ombudsman za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ombudsman za djecu Republike Srpske, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda iz Crne Gore i ombudsman Srbije). proMENTE je o svom radu izvještavao tim Save the Children Norway SEE. U prvom dijelu saradnje sa Save the Children Norway SEE, (decembar, 2010 – maj 2011), konsultantska agencija proMENTE je bila odgovorna za sljedeće zadatke: predlog metodologije istraživanja; finaliziranje kompletne metodologije nakon sastanka sa institucijama ombudsmana; pružanje tehničke podrške institucijama ombudsmana prilikom prikupljanja i analize podataka; pružanje tehničke podrške institucijama ombudsmana u definisanju preporuka za posebne zemlje te regionalnih preporuka.

Procjena stanja i potreba škola i Procjena strateškog planiranja lokalnog održivog razvoja i praksi u okviru projekta Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu


Konsultanstski angažman koji je uključivao posjete školama i općinskim uredima, prikupljanje podataka, pregled i analizu sekundarnih podataka i pisanje izvještaja za BiH za potrebe izrade studije Procjena stanja i potreba škola i Procjena strateškog planiranja lokalnog održivog razvoja i praksi u slivu rijeke Drine koja je nastala kao dio projekta “Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu” koji se provodio u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Download (PDF, 114KB)

Download (PDF, 114KB)

Akcijsko istraživanje o Poboljšanju učešća i zastupljenosti etničkih manjinskih grupa u obrazovanju


“Poboljšanje sudjelovanja i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovanju” je regionalni projekat
implementiran od strane “Kosova Education Center” u saradnji sa regionalnim partnerima.
Projekat, finansiran od strane Evropske komisije i Instituta otvoreno društvo, bavi se poboljšanjem učešća i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovnim sistemima u zemljama Zapadnog Balkana putem promoviranja primjera dobre prakse i podrške lokalnim inicijativama.
proMENTE je partner za BiH, odgovoran za provođenje istraživanja – prikupljanje i analizu sekundarnih podataka, provođenje fokus grupa, primjenu upitnika te za koordinaciju i pružanje podrške inicijativama koje pokreću lokalne škole.

Download (PDF, 415KB)

Download (PDF, 415KB)

Istraživački projekat Podijeljeno obrazovanje, podijeljeni građani?


Studija, koju provodi Mreža centara za obrazovane politike (NEPC) u 8 zemalja u Srednjoj i Istočnoj Evropi, na Balkanu i u Centralnoj Aziji imala je za cilj da procjeni utjecaj koji ima praksa odvojenog školstva na civilnu kulturu učenika koji pripadaju različitim etničkim / jezičnim grupama, uspoređujući njihove stavove prema brojnim pitanjima koja su obično uključena u koncept demokratskog građanstva (npr. pravo građana da učestvuju u procesima politike i upravljanja, pravo na protest, jednakost spolova, jednakosti između građana različitih etničkih grupa). Drugi problem kojim se studija bavi je mogućnost prevladavanja tendencije segregacije u nacionalnim obrazovnim sistemima zemalja koje su pokrivene ovom studijom.
Istraživanje je provedeno tokom 2008. i 2009. godine u tri faze: preliminarna analiza državnih politika i praksi vezanih za podijeljene škole za etničke/jezičke manjine, intervjui sa zakonodavcima i fokus grupe sa učenicima i nastavnicima te reprezentativno istraživanje stavova učenika i nastavnika putem upitnika.

Download (PDF, 469KB)

Download (PDF, 469KB)

Download (PDF, 787KB)

Nezavisno ocjenjivanje projekta: Saradnja različitih kultura u obrazovanju – put u Evropu


1. U kojoj mjeri je projekt imao uticaj na multi-etničko međusobno učešće i etničku trpeljivost među omladinom iz različitih etničkih skupina u Bujanovcu? 2. U kojoj mjeri i kako su lokalna zajednica i svi lokalni glavni učesnici pojedinačno (nastavnici, roditelji, omladina, lokalna vlada, lokalni mediji, lokalne ustanove) bili uključeni u aktivnosti projekta i u procese odlučivanja? 2. U kojoj mjeri su van-školske aktivnosti doprinijele poboljšanju vještina i znanja učenika i nastavnika?