Category Archives: -participativan

Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u Jugoistočnoj Evropi – Komponenta I “Podrška pilot školama za provođenje inkluzivnih politika i praksi”

http://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education
“Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju ” je regionalni projekt za jugoistočnu Europu.
Glavni cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i socijalnu koheziju u regiji promicanjem inkluzivnog obrazovanja i osposobljavanja .
Kako bi se povećalo razumijevanje prednosti inkluzivnog obrazovanja, glavne projektne aktivnosti bile su usmjerene na 49 pilot škole u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.
proMENTE tim je bio uključen u jednu od projektnih komponenti pod nazivom “Potpora pilot školama za provedbu inkluzivnih obrazovnih politika i praksi” što je uključivalo provođenje fokus grupnog istraživanja u svakoj od sedam projektnih škola i zajednica u BiH i pružanje kontinuirane podrške pilot školama u procesu razvijanja projektnih prijedloga, realizaciji, upravljanju projektnim ciklusom i osiguranju kvalitete.

Završna evaluacija projekta “Inkluzivni centri u zajednicama”


Projekat “Transformacija Dnevnih centara za osobe sa posebnim potrebama kroz učešće u zajednici” realiziran je u pet zajednica u BiH u periodu od 2011. do 2013. godine sa ciljem promoviranja ravnopravnosti svake osobe kroz pružanje podrške centrima za osobe sa posebnim potrebama kako bi postali održivi inkluzivni centri, otvoreni za sve članove zajednice.
Ovaj izvještaj predstavlja rezultate finalne evaluacije projekta koji su nastali na osnovu analize prikupljenih kvalitativnih i kvantitativnih podataka te usporedbe sa rezultatima početne procjene projekta.
Izvještaj je struktuiran tako da prati tri glavne oblasti promjena nastalih kao produkt realiziranih projektnih aktivnosti; Jačanje organizacijskih kapaciteta Centara, Unapređenje otvorenosti i inkluzivnosti Centara i Unapređenje održivosti Centara kroz uvođenje aktivnosti pomoću kojih se stiče prihod.

Program podrške nastavnicima “Nastavnici, voditelji promjena za obrazovanje bez predrasuda”

http://www.nastavnickovodstvo.net
U sklopu projekta “Nastavnici, voditelji promjena za obrazovanje bez predrasuda“, proMENTE tim, kao partner za Bosnu i Hercegovinu u međunarodnom programu International Teacher Leadership (ITL), realizirao je program obuke i podrške Nastavničko vodstvo za 44 nastavnika i nastavnice iz četiri škole iz Mostara i Tuzle.
U sklopu programa naglasak je stavljen na sposobnosti i vještine nastavnika za vođenje i uvođenje promjena i inovacija u svakodnevnu nastavničku praksu. Nastavnici su kroz pokretanje i realizaciju svojih inicijativa i razvojnih projekata prakticirali vodstvo i na taj način utjecali na nastavničku praksu i napredak učenika. U ovaj proces nastavnici su uključivali kolege, upravu škole, roditelje, učenike i druge relevantne partnere iz lokalne zajednice .
Kao rezultat nastavnici su osvijestili vlastite kapacitet za vodstvo, stekli su više samopouzdanja za vođenje promjena i doprinjeli su profesionalnom znanju u svojim školama.
Projekt je realiziran u 2012/2013 školskoj godini uz financijsku podršku Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Više o projektu možete pronaći na www.nastavnickovodstvo.net

Pružanje usluga savjetovanja i obuke za ažuriranje LFA matrica i prikupljanja podataka o početnom stanju (baseline data) na projektnom i programskom nivou OPC Bosnia programa 2012-2014


proMENTE tim je bio zadužen za pružanje usluga savjetovanja i obuke za projektne organizacije u okviru Bosnia Programa 2012 -2014 koji podržava Olof Palme Center.
Tokom marta 2012. godine proMENTE je, zajedno sa lokalnim koordinatorom u BiH, posjetio sve projektne partnere iz osam organizacija u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Livnu.
Kako bi se doradile matrice rezultata svih osam prijavljenih projekata te uradile potrebne izmjene/adaptacije na nivou indikatora, podataka o početnom stanju i sredstava verifikacije sa svim projektnim organizacijama održani su intervjui i grupne diskusije te kratki trening.
LFA matrica programa za BiH je također revidirana u skladu sa promjenama koje su urađene na nivou projekata.

Pružanje podrške školama u izgradnji kapaciteta u okviru projekta Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu


Obrazovanje za održivi razvoj na zapadnom Balkanu je program za regionalni razvoj suradnje koji se provodio sa ciljem pružanja podrške provedbi reforme u sektoru obrazovanja i obrazovanja za održivi razvoj (OOR) kroz razvijanje, implementaciju i promovisanje koncepta održive škole na nivou osnovnog obrazovanja.
U projektu je učestvovalo 25 partnerskih općina i 25 osnovnih škola iz tih zajednica koje se nalaze u regiji sliva rijeke Drine između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Uloga proMENTE stručnjaka bila je unaprijediti vještine i znanja ključnih partnera u deset projektnih škola u BiH za korištenje metodologije za planiranje obrazovanja za održivi razvoj kroz proces školskog razvojnog planiranja.

Program podrške nastavnicima “Podrška nastavniku, voditelju promjena”


Kao partner projekta International Teacher Leadership (ITL) proMENTE socijalna istraživanja je po prvi put u BiH realizirao program podrške za nastavnike, voditelje promjena. Program Nastavničko vodstvo predstavlja sredstvo za jačanje profesionalizma nastavnika i omogućuje nastavnicima da vodstvo osjećaju kao dio njihovog svakodnevnog rada u nastavi. Program je fokusiran na preuzimanje odgovornosti za vođenje i uvođenje promjena u svakodnevnu nastavničku praksu i razvoj profesionalnog znanja. U periodu od septembra 2010. do jula 2011. godine program Nastavničkog vodstva realiziran je u devet škola u Kantonu Sarajevo u kojem je učestvovalo 40 nastavnika i nastavnica.

Finalna evaluacija projekta MIDWAY – Uključivanje u obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom


Eksterna evaluacija provedena je na kraju projekta koji je za cilj imao pružanje više mogućnosti za učinkovito zapošljavanje osoba s invaliditetom i učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u inkluzivnom obrazovanju. Evaluacija je provedena u četiri projektne zajednice u Srbiji primjenom kvalitativnih i kvantitativnih metoda – upitnici, intervjui, fokus grupe i metoda Najznačajnijih promjena.

Razvijanje sistema monitoringa aktivnosti u okviru projekta Održive intervencije u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini SUSTAIN


SUSTAIN projekat proveden je sa ciljem da se nastavi i unaprijedi rad Ureda državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije i njihovih lokalnih partnerskih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima i institucijama za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.
Ciljevi projekta odnosili su se na:
1: Održivi mehanizmi osiguravaju prevenciju trgovine ljudima kroz edukaciju
2: Kvaliteta usluga za pomoć žrtvama je poboljšana
3: Monitoring i evaluacija
proMENTE je, zajedno sa Uredom državnog koordinatora, bio uključen u proces razvijanja sistema za monitoring aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima koje se provode na regionalnoj i državnoj razini. Glavni zadaci su uključivali definiranje kriterija i indikatora, metoda prikupljanja podataka i protokola za praćenje koji će služiti kao alat za prikupljanje podataka za monitoring timove.

Akcijsko istraživanje o Poboljšanju učešća i zastupljenosti etničkih manjinskih grupa u obrazovanju


“Poboljšanje sudjelovanja i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovanju” je regionalni projekat
implementiran od strane “Kosova Education Center” u saradnji sa regionalnim partnerima.
Projekat, finansiran od strane Evropske komisije i Instituta otvoreno društvo, bavi se poboljšanjem učešća i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovnim sistemima u zemljama Zapadnog Balkana putem promoviranja primjera dobre prakse i podrške lokalnim inicijativama.
proMENTE je partner za BiH, odgovoran za provođenje istraživanja – prikupljanje i analizu sekundarnih podataka, provođenje fokus grupa, primjenu upitnika te za koordinaciju i pružanje podrške inicijativama koje pokreću lokalne škole.

Download (PDF, 415KB)

Download (PDF, 415KB)