Category Archives: -ponovljivo

Procjena odnosa broja kućanstava koja posjeduju psa u odnosu na broj kućanstava koja ne posjeduju psa – komparacija rezultata sa istraživanjem u 2013 godini


Rezultati terenskog istraživanja 2014 pokazuje da je u uzorku od 1988 kućanstava, njih 185 posjeduje najmanje jednog psa. To znači da postotak kućanstava koja posjeduju namanje jednog psa iznosi 9.31%. Razlike između propocija kućanstava koja posjeduju najmanje jednog psa u 2013 i 2014 nije statistički značajna.

Procjena broja pasa lutalica u četiri sarajevske opštine u 2014 – komparacija sa rezultatima istraživanja u 2013


Prema prikupljenim podacima, procijenjeni broj pasa lutalica u Sarajevu 2014. godine je 9804, s 95% intervalom pouzdanosti u između 7643 i 11 965 pasa lutalica. Nema statistički značajne razlike u broju pasa, kada gledamo iste kvadrate tokom dvije godine, što ukazuje na to da je broj pasa lutalicu u gradu Sarajevu stabilan.

Eksterna evaluacija organizacije


Glavno pitanje na koja je ova evaluacija nastojala dati odgovor odnosi se na se na povećanje efikasnosti i profesionalnosti radnih rutina u timu kao i očekivano povećanje stabilnosti i motivacije tima. Kako bismo izbjegli opasnost da nedostaci korištene metode utječu na distribuciju rezultata, poduzeli smo niz pripremnih aktivnosti. U pripremnoj fazi evaluacije održan je razgovor sa menadžmentom organizacije u cilju prikupljanja osnovnih informacija o SHL Sarajevo. Prikupljene informacije su poslužile kao referentni okvir za naredne aktivnosti. U prvoj fazi evaluacije provedeno je opsežno desk istraživanje, odnosno analiza postojeće relevantne dokumentacije. Analizirani su periodični izvještaji, te drugi relevantni izvještaji koji su bili dostupni u periodu istraživanja. Pored toga, evaluatori su kroz ranije oblike saradnje sa SHL Sarajevo bili upoznati sa djelatnostima organizacije, pa nije bilo teškoća u razumijevanju strateških ciljeva i kulture organizacije. U evaluacijskom procesu koristili smo kvalitativni participatorni pristup za triangulaciju podataka iz nekoliko izvora što je omogućilo da procijenimo da li su rezultati harmonizirani, drugim riječima, da li rezultati proistekli iz korištenja jedne metode objašnjavaju rezultate koji su proistekli korištenjem druge metode, što je ujedno i prednost ovog izvještaja.

Evaluacija Programa omladinskog obrazovanja


Glavno pitanje na koja je ova evaluacija nastojala dati odgovor odnosi se na analizu dostizanja sva tri strateška podcilja. Pri tome treba biti ustanovljeno da li je program Omladinskog obrazovanja: povisio političko i društveno obrazovanje, kao i motivaciju mladih za društvenu participaciju; ojačao angažman i kompetencije već aktivnih mladih i profesionalizirao rad omladinskih organizacija. U okviru ove evaluacije analizirano je da li su se mladi, koji ranije nisu bili aktivni, nakon pohađanja seminara odlučili bez naplate angažovati u radu neke od organizacija koju je SHL osnovao ili druge organizacije civilnog društva ili da intenziviraju svoj angažman. Odabranim evaluacijskim metodama izvršena je procjena projektnih aktivnosti i rezultati projekta glede relevatnosti, efektivnosti, utjecaja i efikasnosti. U evaluacijskom procesu koristili smo kvantitativni i kvalitativni participatorni pristup za triangulaciju podataka iz nekoliko izvora. Kao izvori podataka korišteni su postojeći sekundarni podaci (interna dokumentacija, izvještaji), te podaci prikupljeni u toku evaluacije od ključnih informanata. Na osnovu prikupljenih podataka, urađena je procjena svakog od segmenta programa Omladinsko obrazovanje.

Evaluacija programa Omladinski angažman i Omladinska politika


Cilj ove evaluacije bio je utvrditi da li programi Omladinska politika i Omladinski angažman u potpunosti odgovaraju potrebama ciljne grupe, te da li postoji prostor za napredak u ovom smjeru. Budući da SHL raspolaže ograničenim budžetom, vrlo je važno identificirati koji su to programi i aktivnosti koje najbolje odgovaraju potrebama ciljnih grupa. Na osnovu prikupljenih podataka, urađena je procjena postojećih programa i donijeti odluka da li je neke aktivnosti potrebno mijenjati, preoblikovati ili modificirati kako bi efektnije i efikasnije ispunjavale potrebe mladih iz svih dijelova BiH. Ciljna skupina: Mladi koji su prošli edukaciju kroz jedan ili više seminara iz programa Omladinska politika i Omladinski Angažman u toku 2012.i 2013. godine sa područja cijele BiH. Budući da smo mjerili percepcija učesnika o uspješnosti programa, informacije smo prikupljali direktno od osoba koje su bile ili su još uvijek uključene u aktivnosti ovih programa. Smatramo da je ovakav pristup najučinkovitiji, jer mladi ljudi koji su bili ili su još uvijek direktno uključeni u aktivnosti programa mogu najbolje objasniti da li je program imao željeni efekat, pa stoga predstavljaju najrelevantniji i najpouzdaniji izvor podataka. Prednost ovog izvještaja je triangulacija rezultata upitnika sa rezultatima dobijenim analizom podataka iz grupnog intervjua/fokus grupa što je omogućilo da procijenimo da li su rezultati harmonizirani. Drugim riječima, da li rezultati proistekli iz korištenja jedne metode objašnjavaju rezultate koji su proistekli korištenjem druge metode.

Reforme i inovacije u nastavi historije/istorije/povijeti: mišljenja nastavnika i učenika


Nastava historije/istorije/povijesti u BiH je u zadnjih desetak godina bila podložna raznim promjenama, koje je Georg-Eckert Institut za međunarodno istraživanje udžbenika pratio. U svakom nastavnom procesu, pa tako i u nastavnom procesu iz predmeta historija/istorija/povijest postoje tri ključna faktora: nastavnik, učenik i nastavni sadržaji.
U provedbi ovog istraživanja definisana su dva glavna istraživačka pitanja:
Pitanje u vezi provedbe inovacija u nastavi historije/istorije/povijesti (koje uključuje: Izgled časova historije; Multiperspektivnost; Poteškoće/izazovi nastave historije; Udžbenici)
Pitanje obrade nastavne jedinice/nastavnih jedinica na nastavi historije koje se odnose na period BiH između 1992. i 1995. godine
U istraživačkom procesu koristili smo kvalitativni participatorni pristup za triangulaciju podataka iz nekoliko izvora što je omogućilo da procijenimo kako nastavnici iz različitih dijelova BiH prakticiraju prvođenje nastave historije/istorije/povijeti. Također, osim nastavnika u istraživanju učestvovao je jedan prosvjetni savjetnik iz RS-a, direktor Pedagoškog zavoda u Tuzli, te sekretar udruženja nastavnika historije BiH.
Pored nastavnika, ovim istraživanjem, željeli smo ispitati kako razne promjene u nastavi i udžbenicima historije/istorije/povijesti percipiraju učenici. Stoga je i CILJ istraživanja sa učenicima bio ispitati kakvo mišljenje i stav imaju učenici u BiH o nastavi historije/istorije/povijesti, novim metodama i načinima rada, kao i novim temama koje se predaju u okviru ovog predmeta.
Kako bismo to uradili ispitali smo mišljenje učenika o tome: koliko im je zanimljiv predmet historije/istorije/povijesti; kako učenici percipiraju metodičke vještine svog nastavnika historije/istorije/povijesti, kako učenici vide trenutnu praksu poučavanja predmeta historija/istorija/povijest, šta bi voljeli da imaju više zastupljeno na časovima historije/istorije/povijesti, kako učenici percipiraju kvalitet udžbenika koje koriste u nastavi historije/istorije/povijesti i koliko i na koji način su upoznati sa temom zadnjeg rata u BiH (period 1992-1995).

Procjena potreba sudija, tužilaca i stručnih saradnika FBiH za edukacijom od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH


Procjena potreba sudija, tužilaca i stručnih saradnika FBiH za edukacijom od strane Centa za edukaciju sudija i tužilaca FBiHCentar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (CEST FBiH) svake godine, u okviru svoje zakonske djelatnosti, kreira i realizuje Program stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u FBiH te Program početne obuke za stručne saradnike.
U tu svrhu CEST FBiH je u saradnji sa proMENTE socijalna istraživanja odlučio provesti procjenu potreba sudija i tužilaca FBiH te stručnih saradnika za edukacijom te procjenu kvalitete Programa obuke koji provodi CEST FBiH.
Procjena kvalitete obuke uključivala je primjenu polustrukturiranih intervjua sa ključnim akterima obuke (učesnici i voditelji obuka, edukatori) dok je za procjenu potreba kreiran online upitnik za prikupljanje podataka.
Rezultati procjene poslužit će za kreiranje programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca te programa početne obuke za stručne saradnike za 2013. godinu.

Procjena potreba financiranja omladinskih NVO na Zapadnom Balkanu


Od 1998. godine SHL financijski podržava projekte koji se bave unapređenjem položaja djece i mladih u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunija i Srbija) . U proteklih deset godina došlo je do različitih društvenih promjena koje su se odrazile i na nevladin sektor u zemljama Zapadnog Balkana. Zbog toga je SHL prepoznao potrebu za (re)definisanjem programa financiranja za djecu i mlade u području obrazovanja, socijalne uključenosti, volonterizma i pomirenja, što je ujedno i bio glavni cilj ove procjene. Istovremeno SHL, kao donator, je želio da preispita svoj položaj, način na koji ih organizacije percipiraju, da vidi koje su njihove prednosti i slabosti te koja područja rada bi trebali unaprijediti. proMENTE je proveo online istraživanje u kojem su učestvovale nevladine organizacije iz Zapadnog Balkana koje se bave pitanjima djece i mladih.