Category Archives: -Romi

topic: -roma

Our work at proMENTE social research has often involved Roma people and their organisations as participants in and beneficiaries of research and community development projects.

Error: Your requested Widget "Ultimate Tag Cloud" is not in the "Widgets for Shortcodes" sidebar

 • [do_widget_area sidebar-1]
  • [do_widget id="qtranslate-2"]
  • [do_widget id="jcl_widget-3"]
 • [do_widget_area sidebar-2]
  • [do_widget id="bcn_widget-2"]
  • [do_widget id="gb-simple-page-hierarchy-2"]
  • [do_widget id="spostarbust-widget-5"]
 • [do_widget_area sidebar-3]
  • [do_widget id="links-2"]
  • [do_widget id="ikfacebooklikebuttonwidget-2"]
 • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
  • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
   • [do_widget id="links-4"]

  Izvještaj završne eksterne evaluacije World Vision projekta “Ishrana i zdravlje djece, trudnica i majki”


  Eksterna evaluacija World Vision BiH projekta pod nazivom „Ishrana i zdravlje djece, trudnica i majki (MCHN)“ je provedena tokom mjeseca januara 2013.godine.
  Metodologija evaluacijskog procesa je uključivala: desk istraživanje (analiza relevantne projektne dokumentacije), prikupljanje kvalitativnih i kvantitativnih podataka iz relevatnih izvora i analizu. Ukupno je obavljeno 8 individualnih, 2 grupna polustrukturirana intervjua, 4 fokus grupe i popunjeno 27 upitnika.
  Iz odabranih opština u kojima se realizuju projektne aktivnosti (Visoko, Kakanj, Prnjavor, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo) odabran je prigodan uzorak od ukupno 74 ispitanika. Uzorak su činili realizatori projektnih aktivnosti, partneri projekta i njegovi direktni korisnici.

  Završna procjena programa “Poboljšanje životnih uslova romske populacije u općinama Zenica i Zavidovići i podrška integraciji romske zajednice u društvo”


  Asocijacija za razvoj LEDA je implementirala program pod nazivom „Roma Integration Project“ sa ciljem unaprjeđenja socio- ekonomskog statusa i socijalnog uključivanja Roma.
  Sveukupan cilj projekta je jačanje četiri interesne grupe (Roma, lokalnih Udruženja, zajednice, općine) kako bi osnažili svoje kapacitete radeći zajedno u rješavanju zajedničkih problema te tako radili na stvaranju međusobnog povjerenja.
  U procesu evaluacije korištena je metoda Outcome Mapping (OM) ili Mapiranje ishoda.
  Napredak se ocjenjuje prema listi “progres indikatora” koji su definisani zajedno sa partnerima projekta prilikom prvobitne Analize potreba. Podaci su prikupljeni provođenjem polustrukturiranih intervjua i fokus grupa sa ključnim stakeholderima, projekt koordinatorima i krajnjim korisnicima projekta.

  Akcijsko istraživanje o Poboljšanju učešća i zastupljenosti etničkih manjinskih grupa u obrazovanju


  “Poboljšanje sudjelovanja i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovanju” je regionalni projekat
  implementiran od strane “Kosova Education Center” u saradnji sa regionalnim partnerima.
  Projekat, finansiran od strane Evropske komisije i Instituta otvoreno društvo, bavi se poboljšanjem učešća i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovnim sistemima u zemljama Zapadnog Balkana putem promoviranja primjera dobre prakse i podrške lokalnim inicijativama.
  proMENTE je partner za BiH, odgovoran za provođenje istraživanja – prikupljanje i analizu sekundarnih podataka, provođenje fokus grupa, primjenu upitnika te za koordinaciju i pružanje podrške inicijativama koje pokreću lokalne škole.

  Download (PDF, 415KB)

  Download (PDF, 415KB)

  Pogledi roditelja o vlastitom učešću u obrazovanju.


  Regionalno istraživanje reprezentativnih uzoraka, finansirano od strane Instituta otvoreno društvo, u deset zemalja jugoistočne Europe s dodatnim uzorcima roditelja Roma i predstavnika roditelja u školama, kao i intervjui s direktorima u tim školama. proMENTE je učestvovao kao tim za B&H i naš direktor je vodio regionalni istraživački tim.

  Download (PDF, 130KB)

  Download (PDF, 130KB)

  Download (PDF, 1.81MB)

  Nezavisno ocjenjivanje projekta: Saradnja različitih kultura u obrazovanju – put u Evropu


  1. U kojoj mjeri je projekt imao uticaj na multi-etničko međusobno učešće i etničku trpeljivost među omladinom iz različitih etničkih skupina u Bujanovcu? 2. U kojoj mjeri i kako su lokalna zajednica i svi lokalni glavni učesnici pojedinačno (nastavnici, roditelji, omladina, lokalna vlada, lokalni mediji, lokalne ustanove) bili uključeni u aktivnosti projekta i u procese odlučivanja? 2. U kojoj mjeri su van-školske aktivnosti doprinijele poboljšanju vještina i znanja učenika i nastavnika?

  Istraživanje o unutrašnjoj trgovini ljudima u Bosni i Herzegovini


  Dizajn i provođenje istraživanja i izrada izvještaja koji uključuje preporuke za daljnje akcije državnih tijela zaduženih za koordinaciju borbe protiv trgovine ljudima.
  Glavna istraživačka pitanja odnosila su se na okolnosti i faktore ulaska u svijet trgovine ljudima, profile žrtava, načine vrbovanja, program podrške koji se nudi i način procesuiranja slučajeva.
  Pri provođenju istraživanja primjenjene su kvalitativne metode; dubinski intervju sa žrtvama i strukturirani intervjui sa osobama koje rade na slučajevima žrtava trgovine ljudima (socijalni radnici, tužioci, policija, psiholozi, uposlenici sigurnih kuća). Svi intervjui su provedeni u skladu sa istraživačkim protokolom koji je bio adaptiran u zavisnosti od vrste intervjua i konteksta.

  Djeca govore. Šta utiče na trgovinu djecom u Jugoistočnoj Evropi, Izvještaj o Bosni i Hercegovini


  Istraživanje u BiH provedeno je kao dio regionalnog projekta u jugoistočnoj Evropi; Ad-hoc terenska analiza; Istraživanje obuhvata obiman rad na terenu sa žrtvama trgovine ljudima i romskim zajednicama.

  Download (PDF, 348KB)

  Download (PDF, 348KB)