Category Archives: Alma

Izvještaj završne eksterne evaluacije World Vision projekta “Ishrana i zdravlje djece, trudnica i majki”


Eksterna evaluacija World Vision BiH projekta pod nazivom „Ishrana i zdravlje djece, trudnica i majki (MCHN)“ je provedena tokom mjeseca januara 2013.godine.
Metodologija evaluacijskog procesa je uključivala: desk istraživanje (analiza relevantne projektne dokumentacije), prikupljanje kvalitativnih i kvantitativnih podataka iz relevatnih izvora i analizu. Ukupno je obavljeno 8 individualnih, 2 grupna polustrukturirana intervjua, 4 fokus grupe i popunjeno 27 upitnika.
Iz odabranih opština u kojima se realizuju projektne aktivnosti (Visoko, Kakanj, Prnjavor, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo) odabran je prigodan uzorak od ukupno 74 ispitanika. Uzorak su činili realizatori projektnih aktivnosti, partneri projekta i njegovi direktni korisnici.

Evaluacija projekta Udruženja građana Budućnost “Centar za podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici, Modriča (BiH)”


Evaluacija je provedena sa ciljem procjene dostignuća, uspješnosti u radu i utjecaja koji je Centar za podršku ženama i djeci ostvario u periodu od 2010. do 2012. godine, uzimajući u obzir uvriježene kriterijume zaštite dostojanstva i ljudskih prava, posebno prava žena i djece.
Osnovni model procesa evaluacije uključivao je desk istraživanje (analize relevantne programske dokumentacije i analize kvalitativnih podataka prikupljenih iz relevantnih izvora) i metode polustrukturiranih individualnih i grupnih intervjua sa ključnim učesnicima i partnerima projekta. Evaluacija je provedena u julu i avgustu 2012. godine u opštinama Modriča, Derventa i Banja Luka. Iz navedenih opština odabran je prigodan uzorak od ukupno 23 ispitanika.
Rezultati evaluacije pokazuju da su aktivnosti koje provodi UG Budućnost Modriča, kao što je pružanje adekvatne skrbi za žrtve obiteljskog nasilja , razvoj međusektorske suradnje i pristupa u radu, kao i podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja u porodici, relevantni za ostvarivanje ciljeva projekta.

Procjena potreba sudija, tužilaca i stručnih saradnika FBiH za edukacijom od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH


Procjena potreba sudija, tužilaca i stručnih saradnika FBiH za edukacijom od strane Centa za edukaciju sudija i tužilaca FBiHCentar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (CEST FBiH) svake godine, u okviru svoje zakonske djelatnosti, kreira i realizuje Program stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u FBiH te Program početne obuke za stručne saradnike.
U tu svrhu CEST FBiH je u saradnji sa proMENTE socijalna istraživanja odlučio provesti procjenu potreba sudija i tužilaca FBiH te stručnih saradnika za edukacijom te procjenu kvalitete Programa obuke koji provodi CEST FBiH.
Procjena kvalitete obuke uključivala je primjenu polustrukturiranih intervjua sa ključnim akterima obuke (učesnici i voditelji obuka, edukatori) dok je za procjenu potreba kreiran online upitnik za prikupljanje podataka.
Rezultati procjene poslužit će za kreiranje programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca te programa početne obuke za stručne saradnike za 2013. godinu.

Središnja eksterna evaluacija projekta Udruženja DUGA ‘Unaprjeđenje inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Tuzla’


Glavna svrha središnje procjene realizacije projekta Udruženja DUGA “Unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Tuzla“ jeste pružanje nezavisne procjena projektnih aktivnosti, rezultata i primjenjene metodologije, kao i definisanje potencijala za održivi nastavak projekta.
Osnovni model procesa evaluacije uključivao je desk istraživanje, metodu polustrukturiranih intervjua, fokus grupe i online upitnike sa ključnim ciljnim grupama u dvije od tri zajednice koje su učestvovale u projektu (Kalesija i Lukavac). Podaci su prikupljeni od ispitanika različitih profila (projekat koordinatora, partnera projekta, ciljnih skupina kao i učesnika projekta – predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, predstavnika Pedagoškog Zavoda, mentora i edukatora, edukatora-rehabilitatora/defektologa, uprave škola, nastavnika i roditelja djece sa posebnim potrebama).
Rezultati evaluacije i preporuke će se koristiti za buduće planiranje i realizaciju tekućih kao i drugih projekata Udruženja DUGA.

Eksterna evaluacija projekta Fondacije Mozaik ‘Izgradimo bolju budućnost zajedno – Omladinske banke B&H 2010-2012″


Glavni cilj projekta je da utječe na proces razrješavanja i transformacije konflikta među mladima iz i unutar 10 etnički mješovitih zajednica u BiH. Specifični cilj projekta je povećanje učešća mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi. Osnovna svrha evaluacije bila je da se dobije nezavisna procjena projektnih aktivnosti, rezultata i primijenjene metodologije te da se definišu naučene lekcije i potencijali za održiv nastavak projekata. Izvještaj eksterne evaluacije čine tri komponente: nalazi eksterne evaluacije (analiza relevantne programske dokumentacije i razgovor sa učesnicima i realizatorima programa iz svih 10 programskih općina/opština), dvije studije slučaja (opštine Zavidovići i Novi Grad) i analiza rezultata finalnog istraživanja (pre-post analiza podataka prikupljeni upitnicima). Evaluacijski proces je realizovan od oktobra 2011. do januara 2012.godine u 10 opština u kojima se realizuje program Omladinska banka. Odabran je prigodan uzorak od ukupno 90 ispitanika.

Coaching aktivnosti za razvijanje 6 NVO strateških planova zagovaranja


proMENTE tim je proveo trening aktivnosti za razvijanje planova zagovaranja za 6 zagovaračkih inicijativa, JSDP-ovih dobitnika grantova. Mentorska pomoć se odnosila prvenstveno na analizu potreba uključenih NVO-a na osnovu čega su i napravljeni vođeni sastanci za razvoj NVO planova za zagovaranje koji su poslužili kao vodič za strateško akciono planiranje NVO-a.

Srednjoročna evaluacija FIGAP programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana ) u B&H


Srednjoročna evaluacija FIGAP programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana ) u B&H finansirana je od strane Švedske ambasade /(SIDA), Austrijske razvojne agencije/Ambasade Austrije u Sarajevu, i Švicarske agencije za razvoj i saradnju/Ambasada Švicarske u Sarajevu. FIGAP Program je pokušao kreirati okvir za gender institucionalne mehanizme u cilju pospješivanja efikasne implementacije Gender akcionog plana (GAP). Evaluacijom je izvršen pregled napretka u cilju postizanja pogramskih ciljeva i jačanja gender institucionalnih mehanizama; partnerskih institucija i organizacijskih kapaciteta za izvedbu GAP-a; na koji način aktivnosti individua doprinose postizanju generalnih ciljeva FIGAP programa – kako bi gender akcioni mehanizmi bili funkcionalni na svim nivoima, što dovodi do napretka kada je u pitanju gender ravnopravnost u BiH. Midterm evaluacija provedena je u septembru i oktobru 2011. Polustruktuirani intervju urađeni su sa 37 učesnika koji su činili progodni uzorak za istraživanje.

Download (PDF, 400KB)

Procjena početnog stanja za projekat Inkluzivni centri u zajednicama


Početna procjena stanja realizirana je u sklopu projekta “Inkluzivni centri u zajednicama”. Procjena je provedena u pet odabranih projektnih zajednica (Bugojno, Gacko, Nevesinje, Pale i Novi Travnik) u kojima postoje centri za djecu sa posebnim potrebama. Proces evaluacije je uključivao desk istraživanje, primjenu metode Outcome Mapping, provođenje intervjua, fokus grupa i primjenu upitnika za učesnike u projektu. Cilj početne procjene bio je ocijeniti kapacitete centara i njihovu otvorenost za sve članove lokalne zajednice.

Procjena potreba sudija, tužilaca i stručnih saradnika FBiH za edukacijom od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.


Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (CEST FBiH) svake godine, u okviru svoje zakonske djelatnosti, kreira i realizuje Program stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u FBiH te Program početne obuke za stručne saradnike.
U tu svrhu CEST FBiH je u saradnji sa proMENTE socijalna istraživanja odlučio provesti online anketno istraživanje za procjenu potreba sudija i tužilaca FBiH te stručnih saradnika za edukacijom.
Rezultati procjene poslužit će za kreiranje programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca te programa početne obuke za stručne saradnike za 2012. godinu.