Category Archives: Sidik

Sidik Lepić

Sidik Lepić, diplomirani pedagog, član proMENTE-a od 2008. godine gdje radi kao istraživač, evaluator i web developer. U fokusu njegovih radnih aktivnosti je obrazovna inkluzija, obrazovanje za održivi razvoj, profesionalna orijentacija i razvoj vještina za upravljanjem karijerom. Posebno područje interesa su mu tehnologije i njihova primjena u istraživačkom radu i obrazovanju. Smatra da je posao kojega radi kao uspinjanje na planinu: svaki novi korak ka vrhu otkriva novi pogled na svijet koji ga okružuje.

Eksterna evaluacije projekta „Poboljšanje dijaloga između dvije ženske grupe iz različitih etničkih zajednica u Istočnoj Bosni“


Projekat je implementirala organizacija Vive Žene- Centar za terapiju i rehabilitaciju. Projekat je uglavnom fokusiran na jačanje, osnaživanje i pomirenje različitih etničkih grupa (B programska komponenta rada Vive Žena). Opći cilj projekta je da kroz članove postojećih etnički različitih grupa žena (Jadar i Maja) u Bratuncu, aktivira i motivira stanovništvo da preuzmu aktivnu ulogu u planiranju svoje budućnosti, da facilitira u procesu izliječenja i psihološke rehabilitacije žena žrtava rata koje žive u Bratuncu, pruži podršku i osnaži udruženja žena sa ciljem podsticanja istih u procesu pomirenja, pomogne u spajanju udruženja žena sa ciljem uspostavljanja normalne i produktivne komunikacije i razmjene informacija te pomogne ponovnom uspostvljanju unutarnje društvene strukture i vanjske društvene mreže.

proMENTE je proveo evaluaciju projekta i dao nezavisnu procjenu kvalitete implementiranih aktivnosti kao i projektnih rezultata. Evaluacija je pružila uvid u efektivnost, efikasnost i relevantnost implementiranih aktivnosti.

Vjeronauka / Društvo, kultura, religija / Zdravi životni stilovi: Efekti uvođenja alternativnih predmeta predmetu vjeronauka u osnovnim školama Kantona Sarajevo


Svrha istraživačkog projekta je da doprinese unapređenju kvalitete nastave u osnovnom obrazovanju, i naročito predmeta vjeronauka, predmeta koji su uvedeni kao alternativa i koji su ušli u obavezni plan i program u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo.
Cilj istraživanja je da kroz analizu NPP-a predmeta vjeronauka i dva alternativna predmeta (DKR i ZŽS) istraži u kojoj mjeri su ovi predmeti kompatibilni, koje vrijednosti afirmišu i da li su te vrijednosti konkurentne jedne drugima.

Istraživanjem se namjeravalo:

1. Definisati vrijednosti i ciljeve predmeta vjeronauka i dva alternativna predmeta, te utvrditi koliko su isti usklađeni sa reformskim procesom obrazovnih politika u BiH;

2. Utvrditi kako se nastava ova tri predmeta realiziraju u školama, u kojoj mjeri su nastavnici educirani za vođenje pomenutih predmeta, te da li postoji potrebna literatura za usavršavanje, kao i materijal za nesmetano izvođenje nastave

Shodno tome, proMENTE je definirao istraživačku metodologiju i proveo istraživanje koje je obuhvatalo analizu nastavnih planova i predmeta i zastupljenosti osnovnih pedagoških principa definiranih reformskim dokumentima i savremenom obrazovnom teorijom u nastavnim planovima i programima, ispitivanje sa učenicima i roditeljima, te sa nastavnicima koji predaju navedene predmete. Istraživanje je provedeno pomoću fokus grupa i intervjua, pomoću upitnika i putem telefonskog anketiranja (CATI).

Finalna eksterna evaluacija projekta Udruženja DUGA ‘Unaprjeđenje inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Tuzla’


Cilj projekta su povećane mogućnosti osnovnih škola koje učestvuju u projektu da obezbijede jednak pristup osnovnom obrazovanju za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i osnaženo nastavno osoblje od kojeg se očekuje kvalitetno podučavanje. Osnovni model procesa evaluacije uključivao je desk istraživanje, metodu polustrukturiranih intervjua, fokus grupe i online upitnike sa ključnim ciljnim grupama. Podaci su prikupljeni ispitanika različitih profila.

Evaluacija zajedničke kampanje UN agencija u B&H “Muškarci ujedinjeni protiv nasilja nad djevojkama i ženama”


Evaluacija kampanje „Muškarci ujedinjeni protiv nasilja nad ženama“ je imala za cilj da analizira razvoj, prihvaćenost i efekte kampanje. Kroz ovu evaluaciju nastojali smo predstaviti prihvaćenost i mišljenje javnosti o kampanji. Poseban fokus je stavljen na stepen promjene svjesti, znanja i stavova muškaraca i žena koji su redovno pratili kampanju,koji su bili izloženi određenim sadržajima kampanje ili su prisustvovali nekom od javnih događaja kampanje. Dodatno, evaluacija je imala za cilj i da identificira mogućnosti implementiranja budućih aktivnosti i projekata UN agencija unutar Global Unite UN kampanje. Evaluacija je imala za cilj i da da doprinos unaprjeđenju budućih kapmanje koje imaju za cilj sprječavanje rodno zasnovanog nasilja.

Situaciona analiza “Inkluzivne prakse u ustanovama predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u općini Tuzla”


Glavni cilj istraživanja bio je steći uvid u stanje u predškolskim i školskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu kroz mapiranje i evaluaciju inkluzivnih praksi koje podržavaju edukaciju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao polazna tačka za kreiranje programa obuke za edukatore i nastavnike u osnovnim školama i školama za djecu sa posebnim potrebama kao i za kreiranje smjernica za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Online istraživanje o filantropiji u B&H

http://promente.org/filantropija/index.html
proMENTE je proveo online kvantitativno istraživanje o individualnoj i korporativnoj filantropiji u Bosni i Hercegovini. proMENTE je kombinirao Facebook i on-line upitnik kao alate za prikupljanje podataka od više od 2000 ispitanika. Puni statistički izvještaj dostupan je na http://www.promente.org/filantropija

Kratki pregled i analiza stanja inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini: “Da li je obrazovanje djece i mladih sa posebnim potrebama u BiH inkluzivno?”


U okviru ovog istraživanja urađen je kratki pregled i analiza stanja inkluzivnog obrazovanja i njegove primjene u obrazovnom sistemu u BiH. Pregled stanja rađen je na osnovu analize prikupljenih sekundarnih podataka (zakona, strategija, pravilnika i izvještaja).
Započinjanje reforme obrazovanja u Bosni i Hercegovini 2002. godine značilo je i započinjanje promovisanja inkluzivnog obrazovanja u zemlji.
Ratifikacija relevantnih međunarodnih dokumenata dovela je do uvođenje državnog okvira za politike i procedure inkluzivnog obrazovanja, ali je usaglašavanje zakona teklo sporo i otežano zbog kompleksnosti struktura koje donose odluke u BiH.
Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva da škole trebaju prihvatiti svu djecu bez obzira na njihove fizičke, intelektualne, socijalne, emocionalne, jezičke ili druge osobine. Ovo se naročito odnosi na djecu sa onesposobljenjima ili nadarenu djecu, djecu koja žive na ulici i djecu koja rade, djecu iz udaljenih ili nomadskih populacija, djecu koja pripadaju jezičkim, etničkim ili kulturnim manjinama, kao i djecu iz drugih ugroženih ili marginaliziranih područja ili kategorija.

Evaluacija programa ‘Vive žene’ – Centar za terapiju i rehabilitaciju Tuzla


Cilj ove evaluacije je bio da se dobije nezavisna procjena kvalitete implementiranih aktivnosti kao i programskih rezultata. Specifični ciljevi evaluacije su bili da procjene efikasnost, efektivnost i relevantnost intervencija Vive Žene-a i njenih partnerskih organizacija, sa posebnim fokusom na utjecaje programa Vive Žene-a na rehabilitaciju žrtava ratne torture, rekonstrukcije društva, reintegracije, te pružene podrške procesima pomirenja.