Često klijenti imaju grubu ideju o tome šta žele saznati u svom istraživanju ili evaluaciji projekta ali trebaju pomoć da razviju preciznija istraživačka pitanja koja su jasna, korisna i na koja je moguće dobiti odgovor korištenjem odabranih metoda. Ona obično nisu ista kao stvarna pitanja koja se ispitanicima postavljaju na terenu – općenitija su, na višem nivou i relevantnija za klijentove generalne ciljeve i interese. U ovim slučajevima, zajedno sa klijentima, iščitavamo relevantnu projektnu dokumentaciju i znanstvenu literaturu i donosimo konačan dogovor o jednom do četiri ključna istraživačka pitanja koja pomažu da se fokusiramo na istraživanje i evaluaciju projekta. Ova ključna pitanja potom određuju način na koji su rezultati strukturirani i prezentirani u našem izvještaju, priopćenjima za javnost itd.