Cilj ove evaluacije je bio da se dobije nezavisna procjena kvalitete implementiranih aktivnosti kao i programskih rezultata. Specifični ciljevi evaluacije su bili da procjene efikasnost, efektivnost i relevantnost intervencija Vive Žene-a i njenih partnerskih organizacija, sa posebnim fokusom na utjecaje programa Vive Žene-a na rehabilitaciju žrtava ratne torture, rekonstrukcije društva, reintegracije, te pružene podrške procesima pomirenja.