Statistička obrada podataka dobivenih anketnim istraživanjem o navikama, znanjima i stavovima medicinskog osoblja i pacijenata o potrošnji antibiotika.